ALGEMENE VOORWAARDEN 4seizoenenmarkt
Definities

l. 4seizoenenmarkt: 4seizoenenmarkt, gevestigd te Laantje van Heijenbrock, 1261ZK, Blaricum, KvK nr. van (81342993)

2. Klant: degene met wie 4seizoenenmarkt een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: 4seizoenenmarkt en klant samen

4. Consument: een klant die een individuele actine is voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

l. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens4seizoenenmarkt.

2. Partijen kunnen slechts afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

prijzen.

l. Alle door 4seizoenenmarkt gehanteerde prijzen zijn in euro’s of dollars, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten,

heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. 4seizoenenmarkt is gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die 4seizoenenmarkt ten tijde van het doen van een aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot Prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst naar aanleiding van een Prijsverhoging als bedoeld in lid 3 te ontbinden, tenzij de verhoging de

resultaat van wettelijke regeling.

Monsters / modellen

1. indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de

aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met het monster of model.

Betalingen en betalingstermijn
4seizoenenmarkt kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 100% van het overeengekomen bedrag.
De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product betaald te hebben.
Betalingscondities worden beschouwd als fatale betalingscondities. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat 4seizoenenmarkt de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke moet stellen.
4seizoenenmarkt behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of voldoende zekerheid te verlangen voor het totaal
Gevolgen van te late betaling
Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is 4seizoenenmarkt gerechtigd een rente van 7% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij eventuele schadevergoeding verschuldigd zijn aan 4 Seasons Market.
De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Indien de klant niet op tijd betaalt, kan 4seizoenenmarkt haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van 4seizoenenmarkton de klant onmiddellijk opeisbaar.
Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door 4seizoenenmarkt, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan 4seizoenenmarkt te betalen.
Recht op terugvordering van goederen
Zodra de klant in verzuim is, heeft 4seizoenenmarkt het recht om een ​​beroep te doen op het verhaalsrecht met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
4seizoenenmarkt beroept zich op het recht van verhaal door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling
Zodra de klant op de hoogte is gebracht van het geclaimde verhaalsrecht, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk te retourneren

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:

het product is niet gebruikt
het is geen product dat frat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de stropdas van de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
het is geen product dat om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding etc.) niet mag worden geretourneerd
het zegel is nog intact. als het product een gegevensdrager met digitale inhoud is (dvd’s, cd’s enz.)
het product is geen (vakantie) reis, vervoerbewijs, horeca bestelling of een vorm van vrijetijdsbesteding,
het product is geen apart tijdschrift of losse krant
de aankoop betreft geen (opdracht tot) dringende reparatie
de consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht

2 De in lid 1 bedoelde bedenktijd van 14 dagen gaat in:

op de dag dat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
zodra de consument als eerste het product van een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via onze website van 4eeimenenmarkt, desgewenst door middel van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van 4seizoenenmarkt, www.4seizoenenmarkt.nl

4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de mededeling van zijn herroepingsrecht aan 4seizoenenmarkt te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor het retourneren zijn verschuldigd aan 4seizoenenmarkt indien de volledige bestelling wordt geretourneerd

6. Indien de aanschafkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal 4seizoenenmarkt deze kosten niet aan de consument vergoeden, het tijdig beroep doen op het herroepingsrecht,

mits de consument het product tijdig aan 4seizoenenmarkt heeft geretourneerd.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst op te schorten

Retentierecht

1. 4seizoenenmarkt kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door 4seizoenenmarkt aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot seizoenenmarkt heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze betalingen.

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan 4seizoenenmarkt

3. 4seizoenenmarkt is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Regeling

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan 4seizoenenmarkt te verrekenen met enige vordering op 4seizoenenmarkt

Eigendomsvoorbehoud

1.4seizoenenmarkt blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot 4seizoenenmarkt uit welke overeenkomst dan ook met 4seizoenenmarkt inclusief vorderingen uit hoofde van de tekortkomingen in de.

2. Tot 4seizoenenmarkt kan zich op haar eigendomsvoorbehoud beroepen en de goederen terugnemen.3. Voordat het onroerend goed aan de klant wordt overgedragen, mag de klant niet verpanden, verkopen. de producten verwijderen of anderszins bezwaren.

4. Indien 4seizoenenmarkt een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft 4seizoenenmarkt het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

2. Levering vindt plaats op 4eeimenenmarkt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft 4seizoenenmarkt het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen laattijdige levering door 4seizoenenmarkt

Bezorgings periode

1. Een door 4seizoenenmarkt opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) orderbevestiging van 4seizoenenmarkt heeft ontvangen.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij

4seizoenenmarkt kan niet leveren binnen [aantal dagen te laat] of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

1.Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger.

voor ontvangst van het product Bij gebreke waarvan 4seizoenenmarkt niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

2. Indien de klant zelf zorg draagt ​​voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan 4seizoenenmarkt bij gebreke waarvan 4seizoenenmarkt niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering

Opslag

1. Indien de klant producten later bestelt dan de overeengekomen leverdatum, is het risico van enig kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of niet tijdige aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Garantie
De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over wanneer deze producten legaal en / of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.
Garantie geldt alleen als de inbedrijfstelling aantoonbaar is uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf

Let op:

Koelaansluiting en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door bedrijven en installateurs met een F-gassencertificaat. De koelleiding moet eerst worden ontlucht voordat deze in gebruik wordt genomen. Dit is een handeling die valt onder de regeling van het F-gascertificaat. Advies en expertise verstrekken aan de Commissie met betrekking tot de uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014, met name wat betreft de beschikbaarheid van alternatieven voor gefluoreerde broeikasgassen, met inbegrip van de milieu-, technische, economische en veiligheidsaspecten van het gebruik ervan.
Klachten
De klant dient een door 4seizoenenmarkt aangeboden product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant 4seizoenenmarkt hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 20 dagen na ontdekking van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen 4seizoenenmarkt hiervan binnen een maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat 4seizoenenmarkt in staat is adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat 4seizoenenmarkt gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen

Opzeggen
De klant dient 4seizoenenmarkt schriftelijk in gebreke te stellen.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling 4seizoenenmarkt daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien 4seizoenenmarkt een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die 4seizoenenmarkt krachtens die overeenkomst verschuldigd is.

Aansprakelijkheid van 4seizoenenmarkt
4seizoenenmarkt is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld
Indien 4seizoenenmarkt aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst
4seizoenenmarkt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden
Indien 4seizoenenmarkt aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) ) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.
Uitwisseling
Ruilen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van het origineel het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs) kaartjes er nog aan vast het product niet gebruikt is
Afgeprijsde artikelen, niet-schapartikelen zoals food, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant kunnen niet worden geruild
Vergoeding
De klant vrijwaart 4seizoenenmarkt voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de door 4seizoenenmarkt geleverde producten en / of diensten
Vervaldatum
Ieder recht van de klant op schadevergoeding van 4seizoenenmarkt vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.
Ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien 4seizoenenmarkt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege zijn bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen opzegging rechtvaardigt.
Indien nakoming van de verplichtingen door 4seizoenenmarkt niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat 4seizoenenmarkt in verzuim is.
4seizoenenmarkt heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt of indien omstandigheden 4seizoenenmarkt goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen.
Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van 4seizoenenmarkt in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan 4seizoenenmarkt_ worden toegerekend in enige situatie onafhankelijk van de wil van 4seizoenenmarkt, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant opdrachtgever geheel of gedeeltelijk verhinderd is of de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van 4seizoenenmarkt kan worden gevergd
De overmachtsituatie genoemd in lid 1 is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.): tekortkomingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden ; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom: computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor seizoenenmarkt één of meerdere verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat 4seizoenenmarkt hieraan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4seizoenenmarkt is in een overmachtsituatie geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. ‘Wijzigingen in de algemene voorwaarden

4seizoenenmarkt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht.
Grote inhoudelijke wijzigingen worden door 4seizoenenmarkt zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen bij substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.
Overdracht van rechten
De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met 4seizoenenmarkt niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 4seizoenenmarkt.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst benadert wat 4seizoenenmarkt voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden ter zake.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar 4seizoenenmarkt is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen,

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
4seizoenenmarkt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht.

3, Grote inhoudelijke wijzigingen worden door 4seizoenenmarkt zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

Consumenten hebben het recht de overeenkomst op te zeggen bij substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.
Overdracht van rechten
De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met 4seizoenenmarkt niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke,
toestemming van 4seizoenenmarkt
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
Een bepaling die overbodig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst benadert wat 4seizoenenmarkt voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden over die kwestie.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar 4seizoenenmarkt is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen,

Mobile Menu