PRIVACYBELEID

4seizoenenmarkt respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Wij

hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, haar

doel (en) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

(Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies.

op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

‘Als u deze website blijft bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we

een andere methode hebben geboden om cookies op onze website te accepteren.

‘De momenteel beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de

huidige versie,

Artikel 1 – Definities

Website (hierna: “Website”) www.4seizoenenmarkt.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”): | 4seizoenenmarkt, gevestigd aan Laantje van heijenbrock.

1261ZK Blaricum, Nederland, KvK-nummer: 81342993

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U gebruikt de gegevens en informatie van deze website niet voor uzelf

commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, en alle technische toepassingen die kunnen worden

die worden gebruikt om deze website te beheren en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom.

Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alles of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen,

‘Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke mogelijk niet onmiddellijk actie onderneemt

tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren

© alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of daarmee in strijd is

internet-etiquette

© de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de

(tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van haar functionaliteiten. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je verbinding zoekt

‘onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet.

Verder ben je zelf verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden aangespannen:

«© vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet

«Wegens het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van

‘De website en u onthoudt zich van enige latere (juridische) actie tegen de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle vervolgschade op u te (her) vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door 4seizoenenmarkt
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam,

een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of voor een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,

‘Mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4, De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie te onderhouden met

‘U en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register dat wordt aangemeld bij de Dutch Data

Beveiligingsautoriteit (Autoriteiten Persoonsgegevens). Het notificatienummer is: 134

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing

en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@seizoenenmarkt.nl

3, Bij elk verzoek moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden gevoegd, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.

4, Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

5, Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

Bij overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de persoonsgegevens nodig hebben

verzameld door de inzamelaar, worden zij op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten aan hen verstrekt, waarna deze

persoonsgegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid.

Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke het verplichte karakter aangeven

van deze informatie bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de verzamelaar. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het

volgend adres: info @ 4seizoenenmarkt NL.

Uw persoonsgegevens kunnen door onze partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Als u niet wilt dat dit gebeurt, stuur ons dan een e-mail naar de

volgend adres: info @ 4seizoenenmarkt NL.

Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen van

gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk voor

‘Deze omstandigheden.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens

‘De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die wettelijk is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u dat kunt

als bezoeker worden herkend als u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw wensen en het vergemakkelijkt het inloggen op onze

‘website. Bij een bezoek aan onze website informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij

‘We vragen toestemming op een andere manier. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals de sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.

– Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en

‘Onderwerpen. Zo kunnen we onze communicatie en informatie afstemmen op de wensen van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of

vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

– Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen we onze communicatie en informatie afstemmen op de wensen van onze bezoekers.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door deze cookies te gebruiken kunnen we afleiden

‘Uw persoonlijke interesses. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties laten zien wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies

profilering mogelijk maken en categorieën mensen anders behandelen bij het targeten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonlijk

gegevens

Concreet gebruiken we de volgende cookies op onze website:

Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)

Google Analytics (analytische cookie)

Adobe (analytische cookie)

Facebook (tracking cookie)

Google AdWords (tracking cookie)

4, Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en / of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5, Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen internet Telefoon-

v-end-post / cookies # FAQ

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

‘U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden geleverd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

‘Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank van het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is bevoegd

als er een geschil over deze voorwaarden kan ontstaan, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf,

neem dan contact op met: S. Eladawy. info@4seizoenenmarkt.nl,

+31 (0685276498

Mobile Menu